HSP-Info.dk

Header Image  
                                                                                                                         Se også www.fitness-vitalitet.dk

4.0 Om Jung og hans psykologi

Carl Gustav Jung (1875 - 1961) var en schweizisk psykiater. Jung var ven med Sigmund Freud, der grundlagde psykoanalysen. Jung udviklede dybdepsykologien, der også kendes som analytisk psykologi.

Jungs mål var at beskrive menneskets samlede psyke - lige fra de højeste til de laveste niveauer. For at nå der til, mente Jung (som beskrevet i et brev fra 1913), at det var nødvendigt "at samle viden fra fagene psykologi, filologi, historie, arkæologi, mytologi, folklore, etnologi, filosofi, teologi, pædagogik og biologi". Jung var en unik videnskabsmand, da han hverken var ensporet eller snævertsynet.

Specielt for Jungs arbejde er netop, at det er så ambitiøst, vidtrækkende og favnende:

 • Jung vil undersøge og kortlægge menneskets psyke - han søger "sindets anatomi"
 • Han arbejder med syge og raske mennesker, med alverdens kulturer og religioner
 • Han benytter personligt materiale
 • Han er optimistisk - tror på personlig vækst og modning
 • Han er yderst bevidst om, at nogle mennesker er særligt sensitive og introverte
 • Han mener, at han arbejder videnskabeligt, så langt det er muligt
 • Han ser en mening med sjælen
 • Hans arbejde er også mystisk, fabulerende, poetisk, visionært og religiøst
 • Jungs psykologi er inkonsistent med megen begrebsmæssig modstrid, den er derfor åben og til at arbejde videre med.

  Samlet set kan man sige, at Jung har givet inspiration til utallige - til psykologer, præster og andre religiøse, forfattere, journalister, skuespillere og mange andre. Dele af Jungs arbejde er ret direkte forståeligt og anvendeligt, hvor andre dele kræver meget mere af den enkelte, for at det giver mening. Og endelig er der elementer i forfatterskabet, som nok primært har givet mening for Jung selv.

  Det helt centrale ved Jung er, at hans psykologi baserer sig på oplevelser og erfaringer. Han bruger sig selv og sine patienter som forskningsmateriale. Hans arbejde er dermed ikke fuldkommen videnskabeligt i traditionel forstand, hvor alt holdes i arms afstand og udelukkende analyseres rent rationelt.


  Jungs dybdepsykologiske tilgang indeholder en række vigtige elementer:

 • En nyudviklet teori om psykens struktur og dynamik med vægt på det ubevidste i tanke og adfærd
 • En skelnen mellem personlige og kollektive elementer af det ubevidste
 • En detaljeret redegørelse for personlighedstyper med introversion/ekstroversion som dominerende orienteringer
 • Ideen om "individuation " som en naturlig impuls hen mod integration af de forskellige dele af psyken
 • Drømmetydning og kreative fantasi adgangsgivende midler til indholdet af det ubevidste.

  I 1913 brød Jung med Freud og var selv i en tilstand af indre pres og desorientering. Han følte ikke, at den rationelle analyse af hans liv og ikke mindst hans barndom førte nogen steder. Derfor overgav han sig så at sige til det ubevidste.

  Hermed tager Jung et stort skridt mod den anerkendelse afunderbevidsthedens formålsbestemte og teleologiske egenskaber (teleologi er læren om naturens hensigtsmæssige eller formålsrettede indretning), som senere blev det centrale element i hans psykologi. Underbevidstheden er altså ikke bare en skraldespand, den har et højere, udviklingsmæssigt potentiale. Der skal indgås et partnerskab med det ubevidste, for at mennesket kan vokse i integration.

  De følgende par år var Jung var i underbevidsthedens vold. Han drømte konstant, blev invaderet af symbolske visioner og var i en indre dialog med underlige fantasifigurer.

  Jung eksperimenterede med alle mulige former for selv-healing. Han byggede fx en miniatureby af små sten, han fandt ved stranden. Han forsøgte aktiv at indgå i interaktion og dialog med det ubevidste materiale, der væltede frem, og han førte daglig journal. Men han var plaget, følte sig overvældet og kunne ikke få hoved eller hale på sin situation.

  I 1916, midt under den frygtelige første verdenskrig, sidder Jung med noget, der er tæt på et psykisk sammenbrud. Men ud af dette kaos kommer en række tanker og indsigter, som danner grundlagt for meget af Jungs fremtidige virke. Og denne indsigt var direkte udsprunget af Jungs massive omgang med underbevidsthedens dunkle kræfter. I sit 1916-essay "Den transcendente funktion" formulerer han det allestedsnærværende ubevidste med dets "kompensatoriske forhold" til bevidstheden og dets "synthetiske natur".

  Subjektiv tilgang

  Det er svært at få udbytte af Jungs psykologi uden selv at "have været der". Den akademiske og rent intellektuel tilgang til Jungs værker er uinteressant. Jung eksperimenterede som beskrevet meget med sig selv, og den holdning er man nødt til at tage på sig, hvis man vil have kontakt med sindets dybder. Og uden denne personlige kontakt og indlevelse, kan Jungs begreber virke meget flyvske og abstrakte.

  I øvrigt er det også værd at notere, at Jung bestemt ikke var nogen helgen. Ofte beskrives hans opførsel som ganske usympatisk, og ikke mindst hans adfærd overfor kvinder kan virke umoden. Under anden verdenskrig var han heller ikke helt klar i mælet med hensyn til jøderne og nazismen.

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

 • Læs også om kropstræning for introverte/HSP'er.

  Opdateret 03.04.2019. Alt materiale: Copyright 2011-21 HSP-INFO.dk
 •